Thursday, 2 July 2009

ویدئو دلخراشی از صحنه اصابت گلوله به مغز یکی‌ از عزیزان هموطن و تصویر آخرین ثانیه‌های زندگی این شهید +۱۸

ویدئو دلخراشی از صحنه اصابت گلوله به مغز یکی‌ از عزیزان هموطن و تصویر آخرین ثانیه‌های زندگی این شهید +۱۸

No comments: