Sunday, 21 January 2018

نشریه ندای جبهه ملی ایران خارج کشورشماره ۲۶…علی ضرابی: مدیر وسر دبیر …خانم م ـ رشمه ای معاون فنی ...خانم ه ـ مهرام تبلیغات ...خانم ف ـ رشمه ای صفحه بندی ...مهدی دارونی تیتراژ ...حمید رشمه ای: مدیر اداری طراحی و مهندسی فنینشریه ندای جبهه ملی ایران خارج کشورشماره ۲۶…علی ضرابی: مدیر وسر دبیر …خانم م ـ رشمه ای معاون فنی ...خانم ه ـ مهرام تبلیغات ...خانم ف ـ رشمه ای صفحه بندی ...مهدی دارونی تیتراژ ...حمید رشمه ای: مدیر اداری طراحی و مهندسی فنی