Sunday, 27 December 2009

به آتش کشیدن مقر پلیس توسط مردم و له شدن یکی از هموطنان با ماشین توسط حرامیان(+۱۸)

فیلم؛ تصرف خودروی پلیس و آزادی افراد بازداشت شده

فیلم؛ تصرف خودروی پلیس و آزادی افراد بازداشت شده

فیلم؛ درگيری شدید با مزدوران رژیم و زخمی شدن جوانان

فیلم؛ درگيری شدید با مزدوران رژیم و زخمی شدن جوانان

فیلم؛ آتش زدن ساختمان بسیج وزارت نفت در تهران

فیلم؛ آتش زدن ساختمان بسیج وزارت نفت در تهران