Sunday, 27 December 2009

به آتش کشیدن مقر پلیس توسط مردم و له شدن یکی از هموطنان با ماشین توسط حرامیان(+۱۸)

No comments: