Tuesday, 22 May 2018

مدیر وسر دبیر:حمید رشمه ای .خانم م ـ رشمه ای معاون فنی ...خانم ه ـ مهرام تبلیغات ...خانم ف ـ رشمه ای صفحه بندی ...مهدی دارونی تیتراژ نشریه پیام ازادی شماره بیست ششم زیر نظر هیئت تحریره سازمان همبستگی ملی جوانان ایران ( انگلستان)


مدیر وسر دبیر:حمید رشمه ای .خانم م ـ رشمه ای معاون فنی ...خانم ه ـ مهرام تبلیغات ...خانم ف ـ رشمه ای صفحه بندی ...مهدی دارونی تیتراژ نشریه پیام ازادی شماره بیست ششم زیر نظر هیئت تحریره سازمان همبستگی ملی جوانان ایران ( انگلستان)