Friday, 26 June 2009

فرار بسیجها و تیر اندا زی مستقیم به مردم

فرار بسیجها و تیر اندا زی مستقیم به مردم در فیلم شما بسیجی رو می بینید که در حال فرار با کلت بطور مستقیم به مردم شکلیک می کنه

حمله به منا زل و تخریب امو ال مردم تو سط عد های عرب زبان

حمله به منا زل و تخریب امو ال مردم تو سط عد ه ای عرب زبان ما با ر ها و بار ها اعلام کر دیم که حکو مت ایران عد ه ای مزدور از حز ب الله و حما س برای سر کو بی مردم به ایران او رده حتی ما تا او نجا هم خبر دا شتیم که هو اپیما های ایران برای انتقال این مزدو ر ها به لبنان و فلسطین رفتن.

نطق جنجالی علیخا نی نما ینده قزو ین

نطق جنجالی علیخا نی نما ینده قزو ین

Wednesday, 24 June 2009

فیلم؛ صحنه های دلخراش تیراندازی بسوی مردم امروز چها ر شنبه بها رستان

فیلم؛ صحنه های دلخراش تیراندازی بسوی مردم امروز چها ر شنبه بها رستان

Tuesday, 23 June 2009

بسیجی حکو مت. جو انان ما بد ست چه کسا نی کشته می شن


بسیجی حکو مت. جو انان ما بد ست چه کسا نی کشته می شن

Monday, 22 June 2009

کشتار مردم بی دفاع تو سط بسیج و لباس شخصیها

فیلم بسیار تکان دهنده از قتل عام مردم بی دفاع تو سط حکو مت اخو ندی ایران

Sunday, 21 June 2009

این ادم کش شنا سا ئی شد کسی که جو انان بی گناه رو مو رد اثا بت کلو له قرار داده
این ادم کش شنا سا ئی شد کسی که جو انان بی گناه رو مو رد اثا بت کلو له قرار داده و جالب کسی که فر ما نده بسیج هست یک کلاه بر دار هم هست لطفا به پر ینت با نک این ادم تو جه کنید

Friday, 19 June 2009

فيلم حمله گشتا پوي حکو مت اخو ندي ايران به منزل مردم

فيلم حمله گشتا پوي حکو مت اخو ندي ايران به منزل مردم

Thursday, 18 June 2009

فيلم ضرب و شتم و حشيا نه تو سط پليس ضد شو رش اخو ندي

فيلم ضرب و شتم و حشيا نه تو سط پليس ضد شو رش اخو ندي

Wednesday, 17 June 2009

حمله به پايگاه بسيج پس از تيراندازي سوي مردم

حمله به پايگاه بسيج پس از تيراندازي سوي مردم

Monday, 15 June 2009

فیلم تظا هرت امروز تهران میدان ازا دی احمد ی با ی بای

فیلم تظا هرت امروز تهران میدان ازا دی احمد ی با ی بای

هجوم و حمله نيروهاي پليس به داخل خانه و ضرب و شتم در حياط

هجوم و حمله نيروهاي پليس به داخل خانه و ضرب و شتم در حياط

Sunday, 14 June 2009

تظا هرات مردم تهران و اعتراض به انتخا بات و تقلب حکو مت اخو ندی ایران


تظا هرات مردم تهران و اعتراض به انتخا بات و تقلب حکو مت اخو ندی ایران

عکس دستگيري خا تمي و در گيري مردم با لبا س شخصيها


بچه ها خاتمی هم دستگیر شد !!!! دیگه تو خونه موندن جایز نیست !!!! همه تو راه پیمایی فردا ساعت 16 از میدان انقلاب شرکت می کنیم.... به همه بگین بیان !!! این تنها راه خبر رسانی ماست.... اینم عکس دستگیری خاتمی