Sunday, 14 June 2009

عکس دستگيري خا تمي و در گيري مردم با لبا س شخصيها


بچه ها خاتمی هم دستگیر شد !!!! دیگه تو خونه موندن جایز نیست !!!! همه تو راه پیمایی فردا ساعت 16 از میدان انقلاب شرکت می کنیم.... به همه بگین بیان !!! این تنها راه خبر رسانی ماست.... اینم عکس دستگیری خاتمی

No comments: