Friday, 26 June 2009

فرار بسیجها و تیر اندا زی مستقیم به مردم

فرار بسیجها و تیر اندا زی مستقیم به مردم در فیلم شما بسیجی رو می بینید که در حال فرار با کلت بطور مستقیم به مردم شکلیک می کنه

No comments: