Sunday, 19 October 2008

تصميم گيری بزرگ و تاريخی


تصميم گيری بزرگ و تاريخی

مردم ساعات رأی گيری در خانه هايشان
می مانند

آخوندهای مسلط بر کشور، اين روزها، سخن از خطر تجزيه می گويند، از بی دين شدن مردم می نالند، از عدم حضور مردم در انتخابات رياست جمهوری اسلامی شکايت دارند و ...
پاسخ ها گوياست. خطر تجزيه کشور را حضور آخوندهای در رأس قدرت پديد آورده و تشديد کرده است. برای جلوگيری از اين خطر بايد هر چه زودتر به عمر نظام استبداد مذهبی پايان داد و حکومت قانون و حاکميت ملی را حاکم بر کشور و آزادی را جايگزين عطش ثروت اندوزی و غارتگری آخوندها کرد.
بی دين شدن جوانان معلول تسلط آخوندها بر نهادهای کشور و سياسی کردن دين و مذهب است، مذهبی که می توانست نقش روحانی و معنوی در تفاهم و توافق اجتماعی داشته باشد.
عدم شرکت مردم در انتخابات بدليل آنست که آخوندهای سلطه گر خود را نمايندگان الله بر روزی زمين و مردم به ويژه بانوان را صغيرانی می دانند که قدرت تشخيص ندارند و نيازمند ولی فقيه ای هستند که به جای آنها تصميم بگيرد.
مردم می پرسند اگر ما صغيريم و نيازمند ولی فقيه هستيم و قدرت تشخيص نداريم، به چه دليل بايد در باصطلاح انتخابات آخوندی شرکت جسته و بر آن مـُهر تأئيد گذاريم و می گويند اگر شورای نگهبان قانون اساسی اين حق را دارد که از ميان بيش از هزار تن نامزد رياست جمهوری تنها شش و سپس هشت تن را واجـد صلاحيت بداند چرا بـه خود زحمت نمی دهــد که از ميان اين هشت تن هم يکی را واجد بيشترين صلاحيت تشخيص داده و او را به رياست جمهوری برگزيند تا نياز به برگزاری نمايش های انتخاباتی نباشد.
برغم تلاش های مذبوحانه سردمداران نظام برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی گيری، مردم تصميم گرفته اند برای نشان دادن ميزان مخالفت خود با نظام خودکامه، روز 27 خرداد ماه در ساعت های رأی گيری از منزل هايشان خارج نشوند و با خالی گذاردن خيابانها سکوت خشمگين و مخالفت کوبنده خود را با نظام حاکم بر کشور به نمايش گذارند و با نشان دادن قدرت بزرگ همبستگی ملی، بار ديگر افکار عمومی جهان را متوجه اين حقيقت نمايند که پاسخ ملت ايـران بــه نظام استبـداد مذهبی همچون هميشه يـک « نــه» بزرگ است.
مهندس هو شنگ کردستانی

No comments: