Sunday, 19 October 2008

انتخاباتی بی حضور مردم

انتخاباتی بی حضور مردم
انتخابات رياست جمهوری اسلامی همانگونه که پيش بينی می شد با تحريم گسترده و شکوهمند مردم هوشيار و آزاديخواه ايران روبرو و در محيطی سرد و خلوت برگزار شد.
اکثريت بزرگ و چشم گيری از واجدين شرايط، با عدم شرکت در انتخابت برای چندمين بار به نظام اسلامی پاسخ «نـه» داده و نشان دادند که اين نظام فاقد پايگاه مردمی و حقانيت قانونی است و هر چه زودتر بايد جای خود را به نظام مردم سالار برخاسته از اراده ملت بسپارد.
سکوت سنگين و خشم کوبنده ای که روز جمعه 27 خرداد بر تهران، مراکز استانها و شهرهای بزرگ به ويژه استانهای سرحدی سايه افکنده بود، حاکی از اين حقيقت بود که نهضت آزاديخواهی مردم رو به گسترش و نظام حاکم بر کشور رو به زوال و نيستی است.
صدای اعتراض پرطنين و قدرتمند مردم ايران را پشتيبانان خارجی نظام هم بخوبی شنيدند و دريافتند که اين ملت ايران است که دربارة سرنوشت و آينده خود تصميم می گيرد و حرف آخر را می زند و اين بار بر خلاف سال 57 اجازه نخواهند داد که دولت های بيگانه توسط بلندگوهای تبليغاتی خود در سرنوشت ايران دخالت کرده و برای مردم رهبر و رئيس جمهور بتراشند.
بايد منتظر بود وزارت کشور جمهوری اسلامی همانگونه که در گذشته نشان داده است اين بار نيز درصد شرکت کنندگان در انتخابات را دو يا چند برابر بيشتر از ميزان واقعی اعلام کنند.
شاهد بوده ايم که در دو انتخابات رياست جمهوری که - دوم خرداد سال 76 و خرداد سال 80 - برگزار شد، شمار شرکت کنندگان را با توافق نامزدها 50% بيشتر اعلام کردند و در انتخابات اسفندماه سال 82 برای گزينش نمايندگان مجلس اسلامی شمار شرکت کنندگان را 100% افزايش دادند.
مردم که نظام استبداد مذهبی و قانون اساسی آن را مغاير با مفاد منشور حقوق بشر و شأن و حيثيت انسانی می دانند، دور دوم انتخابات را نيز از هم اکنون تحريم کرده و ساعات رأی گيری از خانه هايشان خارج نمی شوند. و برايشان مهم نيست که چه کسی در دور دوم انتخاب می شود.
مهندس هو شنگ کردستانی

No comments: