Sunday, 19 October 2008

نـوروز پيـروز

مهندس هو شنگ کردستانی
نوروز پیروز


سال نو را با اميد بيشتر به پيروزی ملی و رهايی از بند استبداد آغاز می کنيم.
برگزاری شکوهمند آئين ها و سنت های ملی وظيفه هر ايرانی است به ويژه در شرايطی که بنيان گذار جمهوری اسلامی و قشريون به نا حق بر کرسی قدرت نشسته، سعی در از ميان برداشتن آنها داشته و دارند.
در هزاره های تاريخ گذشته، آئين ها، سنت ها و فرهنگ ايرانی همراه با زبان پارسی عامل پيوند و همبستگی قوم های تشکيل دهنده ملت ايران بوده و آخرين سنگرهای دفاعی ما را در برابر يورش ها و هجومهای بيگانگان تشکيل می داده اند و آخرين دژهايی بودند که پس از شکست های نظامی و سياسی بقای استقلال ايران را تضمين کرده اند.
در درازای تاريخ گذشته پرنشيب و فراز ايران هرگاه ايرانيان بدليل نداشتن رهبری شايسته، ضعف روحيه يا برتری نظامی بيگانه، شکست خورده اند و فداکاريها و جانبازيهای سرداران دلير و شجاع ايران زمين همچون آريوبرزن ها، رستم فرخ زادها و جلال الدين خوارزمشاهيان، قادر به حفظ وحدت ايران نگرديده، اين فرهنگ، زبان، آئين ها و سنت ها بوده اند که سنگرهای پيکار با بيگانگان را تشکيل داده اند. امروز نيز که ملت ما در برابر هجومی بی امان قرار گرفته که سران آن با هر چه رنگ مليت ايرانی دارد به ستيز برخاسته اند و تاريخ پرافتخار ما را پايمال می کنند، سنت ها و آئين های ملی را بر نمی تابند و با واژه های ملی و ملی گرايی سر پيکار دارند، خود را غالب و ملت ايران را مغلوب به حساب می آورند و چپاول منابع ملی و کشتار ايران دوستان آزاديخواه را حق خود می دانند و اتخاذ با شيوه های نابخردانه سياسی ملت و سرزمين ما را با آسيب ها و خطرهای فراوان مواجه ساخته اند، وظيفه ملی حکم می کند در درجه نخست به نگهبانی همه آن چيزهايی که رنگ ايرانيت داشته و به فرهنگ و تاريخ ما تعلق دارد بکـوشيم و در وهـله دوم از ايـن موضع بـرای گـسترش همبستـگی ملی در جهـت رسيــدن بــه پيروزی و رهـايی از بـند استبـداد حـاکم بـرکشور سود ببريم.
سـال نــو را بـا اميد به تحقق آرمانهای تـاريخی مـلت ايـران آغـازکرده و برای هم ميهنان بهبودی، بـهروزی و پيـروزی آرزو داريم

No comments: